संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi इयत्ता ३ री

  संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi

इयत्ता ३ री

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मुल्यमापनामध्ये वर्णनात्मक नोंदी कराव्या लागतात. अशा नोंदी विषय निहाय कराव्या लागतात. मुल्यमापन नोंदी कश्या कराव्यात या विषयी कांही वर्णनात्मक नोंदी Mulyamapan Nondi आपणासाठी दिल्या आहेत. विषय निहाय वर्णनात्मक नोंदी व सुधारणा आवश्यक तसेच अडथळ्यांच्या नोंदी देखील आपणासाठी दिल्या आहेत.

संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi इयत्ता ३ री


सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - मराठी

 

1) आपल्या बोलीभाषेत प्रमाण भाषेचा वापर करतो.

२) दिलेला उतारा वाक्य वाचन करतो.

३) इथरांची बोलताना प्रमाण भाषेचा वापर करतो.

४) उतारा कथा वाक्य अचूक वाचन करतो.

५) स्वतःचे अनुभव प्रमाण भोषेत कथन करतो.

६) बोलण्याची भाषा लाघवी व सुंदर आहे.

७) कविता तालासुरात गायन करतो.

८) स्वतःच्या भावना प्रणाण भाषेत मांडतो.

९) शब्द वाक्य जसेच्या तसे प्रकट करतो.

१०) प्रकट व मौन वाचन करतो.

११) शब्द वाक्य लेखन अचूकपणे करतो.

१२) लेखनात चूका करत नाही.

१३) दिलेल्या सूचना लक्षपूर्वक वाचन करतो.

१४) सुचविलेल्या ओळीचा कडव्याचा अर्थ स्पष्ट करतो.

१५) तालाससहीत सुरेल आवाजात गीत गायन करतो.

१६)  कडवे ऐकतो व कवितेच्या ओळी पूर्ण करतो.

१७) प्रसंग सुंदर रीतीने सांगतो.

१८) संवाद साधण्याचे कोशल्य सुंदर आहे.

१९) शब्द वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

२०) मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो, व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

२१) सुचवलेला मजकुर सुंदर अक्षरात लेखन करतो.

२२) दिलेला स्वध्याय वेळेत सोडवतो.

२३) वर्ग कार्य व सादरीकरणात भाग घेतो.

२४) आपले विचार भावना शब्दात व्यक्त करतो.

२५) संवादाचे योग्य कृती व हवभावासह सादरीकरण करतो.


सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - मराठी

 

१) स्वतःच्या भावना मते योग्य भाषेत मांडता येत नाहीत.

२) सहजपणे प्रमाण भाषेचा वापर करत नाही.

३) कोणत्या वेळी काय बोलावे समजत नाही.

४) बोलताना बोली भाषेचा वापर अधिक करतो.

५) इतरांशी बोलताना चुकीचे संबोधन वापरतो.

६) इथरांचे बोलणे ऐकून घेत नाही.

७) बोलताना गडबड करतो.

८) स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत.

९) योग्य भाषेचा वापर करता येत नाही.

१०) इतरांच्या मतांचा विचारांचा आदर करत नाही.

११) मोठ्या व्यक्तीचा आदर ठेवत नाही.

१२) बोलताना शब्दावर तारतम्य ठेवत नाही.

१३) विचारलेल्या प्रश्नांची चूकीची उत्तरे देतो.

१४) इतरांसोबत योग्य तो संवाद साधू शकत नाही.

१५) लेखनाची भाषा अगदीच अशुध्द आहे.

१६) लेखनात चूका करतो, चूका सुधारत नाही.

१७) स्वाध्यायात नेहमी चूता करतो.

१८) दिलेले वर्गकार्य स्वध्याय वेळेवर सोडवत नाही.

१९) वर्गकार्यात सक्रिय भाग घेत नाही.

२०) दिलेल्या सूचनेचा अर्थ समजून घेत नाही.

२१) सुचविलेला भाग वाचन करताना चूका करतो.

२२) वाचन व लेखन करताना जोडक्षर चूकीचे लिहतो.

२३)सुचविलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करता येत नाही.

२४) मजकूर पाहून लिहताना चूका करतो.

२५) मौन व प्रकट वाचन करता येत नाही.सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - इंग्रजी

 

1. listen and do/act.
2 .Listen and classify.
3. Follow instructions, commands and requests.
4. Listen and sequence the events.
5. Listen and repeat as per model.

6. Listen and identify the picture/objects.
7. Listen and learn new words/phrases related to various professions.
8. L isten to rhymes / songs .poems and follow the beat.
9. Listen and say.
10. Listen and note the characteristics of spoken.

11. Follow the chain of instructions.
12. Listen to material with the help of audio and video devices.
13. Listen and guess the contextual meaning.
14. Repeat words, phrases, sentences as per model.
15. Answer questions in appropriate words,phrases and sentences.

16. Interact among themselves.
17. Speak about a given topic for a given duration.
18. Express needs, demands, feelings, opinions and ideas.
19. Speak about themselves / their surroundings / relatives / family / hobbies, etc.
20. Narrate a story with pictures I key words I with verbal guideline, on their own.

21. Participate in conversation.
22. Answer questions in detail.
23. Use appropriate body language while speaking.
24. Make enquiries and requests.
25. Give directions.

26. Narrate a sequence of events.
27. Use telephone, mobile.
28. Get ready to read and write English:
a. Associate words with picture.
b. Read some words and their shapes.
c. Identify numbers in figures and words.
29. Read few groups of words at sight.
30. Read words, phrases and short sentences.

31. Read a calendar.
32. Identify, match and read some letters of the alphabet.
33. Read with proper punctuations.
34. Read group of words, short sentences, paragraphs, songs I poem, textual material with proper pace; stress and intonation.
35. Read and understand from the surrounding

36. Read and arrange words in alphabetical order.
37. Read and understand handwritten material.
38. Read and understand both full and contracted forms.
39. Get used to left to right progression in writing.
40. Read and understand maps, calendars, various time tables.


 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

Obstacle / Negative observations विषय - इंग्रजी

 

1. He talk with impurity words.
2. He can’t talk with good rhythm.
3. He use wrong speech while conversation.
4. He use wrong words while elders respects.
5. He can’t tell his needs in correct words.

6. He tells answer of questions with wrong method.
7. He can’t tell reasons of correct language.
8. He do not listen anyone.
9. He do mistakes in writing.
10. He describe points, but can’t write it.

11. He can’t expression his emotions.
12. He pronounce words, sentences with wrong method.
13.He can’t complete lines of poem.
14. He don’t listen stories carefully.
15. He can’t understanding meaning of instructions.

16. He don’t follow the instructions.
17. He stumble in reading sentences.
18. He tell wrong meaning of sentences.
19. He tell suggested part in wrong method.
20. He can’t make questions.

21. He can’t do act as suggested.
22. He can’t describe pictures.
23. He can’t sing poem with acting.
24. He makes mistakes in listening.
25. He makes mistakes in listening.

26.He don’t read sentences properly.
27.He tells wrong word for suggested words

28. He can’t speak on given topic.
29. He uses various danger words.
30. He can’t speak boldly and confidently.

31. He never takes participation in every activity.
32. He can’t describe any simple event.
33. He discourages other students to speak in English.
34. Listen and write wrong.
35. Never follow the rules of English writing.

36. Makes wrong action according to suggestions.
37. He can describe his imaginations.
38. He is not able to tell as story using his own words.
39. Makes wrong questiong on suggested topic.
40. Collection of picture is not according to subjects of project.


सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - गणित

 

१) सुचविलेल्या संख्या वाचन करतो.

२) सूचविलेल्या संख्यांचे अचूक लेखन करतो.

३) संख्या वाचन व लेखन करतो.

४) विविध प्रकारच्या संख्या ओळखून सांगतो.

५) एक, दोन , तीन अंकी संख्या अचूक लेखन करतो.

६) दिलेल्या संख्याचा क्रम अचूक लावतो.

७) मापनाची विविध परिमाणे व उपयोग सांगतो.

८) संख्याचे अंकात वअक्षरात लेखन करतो.

९) संख्याचे लेखन व नावे अचूक सांगतो.

१०) गणीताचे व्यवहारीक जीवनात उपयोग करतो.

११) दैनंदिन व्यवहारातील गणिताची उदाहरणे सोडवतो.

१२) हिशोब ठेवण्यासाठी मदत करतो.

१३) संख्यांचे स्थान व किंमत सांगतो.

१४) सुचवलेले उदाहरण अचूकपणे सो़डवतो.

१५) सुचविलेले पाढे सफाईपणे म्हणतो.

१६) दिलेल्या उदाहरणांची रीत व क्रम सांगतो.

१७) विचारलेल्या प्रश्नांचती उत्तरे अचूक देतो.

१८) आलोख चिञ त्यावरील आधारीत माहिती सांगतो.

१९) विविध गणितीय संकल्पना सांगतो.

२०) दिलेली तोंडी उदाहरणे गणन मापन योग्य सोडवतो.

२१) दिलेल्या सूचना योग्य पध्दतीने ऐकतो.

२२) वर्गकार्यात व उपक्रमात सहभागी होतो.

२३) दिलेल्या संख्यांचे वाचन लेखन योग्य व स्पष्ट करतो.

२४) दिलेली तोंडी उदाहरणे जलदपणे सोडवतो.

२५) पाठ्यांशातील उदाहरणे सुञे अचूक सांगतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - गणित

 

१) दैनंदिन जीवनात गणन क्रिया चुकवतो.

२) रुपये व पैशाचे साधे साधे व्यवहार करता येत नाहीत.

३) संख्याचे वाचन व लेखन करता येत नाही.

४) गणिती चिन्हाबाबत चूकीची प्रतिक्रिया देतो.

५) गणिती संख्या वाचन व लेखन करताना चूका करतो.

६) गणिताचे महत्व व उपयोग सांगता येत नाही.

७) मापनाची परीमाणे व उपयोग समजत नाहीत.

८) साध्या व सोप्या गणितीय क्रिया चूकतो.

९) साधे व सोपे हिशोब करता येत नाहीत.

१०) संख्या उलक्रमाने वाचन करतो.

११) आकृत्या काढताना चूका करतो.

१२) सूचने प्रमाणे कृती करत नाही.

१३) दिलेल्या उदाहरणाची कृती करता येत नाही.

१४) गणिताचे पाढे म्हणताना चूकतो.

१५) विविध गणितीय क्रिया करता येत नाहीत.

१६) विविध संकल्पनाचा अर्थछ बोध होत नाही.

१७) दिलेली तोंडी उदाहरणे सोडवता येत नाहीत.

१८) दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक ऐकत नाही.

१९) दिलेल्या सूचनाप्रमाणे कृती करत नाही.

२०) वर्गकार्य व स्वाध्याय वेळेत सोडवत नाही.

२१) दिलेल्या माहितीच्या आधारे चूकीची उत्तरे देतो.

२२) स्वध्याय सोडवताना इतरांची मदत घ्यावी लागते.

२३) स्वतःच्या कल्पनेने उदाहरणे तयार करता येत नाही.

२४) सूचनेप्रमाणे पण चूकीची कृती करतो.

२५) विविध गणितीय उपक्रमात सक्रिय  भाग घेत नाही.


सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१) परीसरातील घटकांविषयी माहिती सांगतो.

२) विविध लहान लहान प्रयोग स्वतः करतो.

३) आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.

४) असे का घडले? असे प्रश्न सतत विचारतो.

५) स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारतो.

६) वैज्ञानिक विषयावरील प्रश्न विचारतो.

७) एकाद्या  घटनेचे निरीक्षण काळजीपूर्वक करतो.

८) परीसरातील विविध घटकांची तात्काळ नोंद घेतो.

९) परीसरातील बदलांची माहिती स्वतः सांगतो.

१०) विज्ञानसंदर्भीत विवध कल्पना स्वतः सांगतो.

११) अंधश्रधा निरमूलनासाठी प्रयत्न करतो.

१२) दिलेल्या वस्तूचे काळजीपूरव्क निरीक्षण करतो.

१३) विविध कोडी प्रश्न स्वतः सोडवतो.

१४) विवध ऋतू विषयी माहिती सांगतो.

१५) घरातील वस्तूचा वापर करून टिकावू वस्तू बनवतो.

१६) विज्ञानातील छोटे छोटे प्रयोग समजून घेतो.

१७) परीसरातील प्रश्न व कोडे स्वतः सोडवतो.

१८) विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे स्वतः देतो.

१९) दिलेल्या घटकाला अनुसरून प्रयोग करतो.

२०) केलेली कृती क्रमाने समजून सांगतो.

२१) दिलेल्या प्रगोसाठी लागणा-या साहित्याची निवड करतो.

२२) दिलेल्या कृतीची मांडणी अचूकपणे करतो.

२३) केलेल्या प्रयोगाची कृती क्रमांने मांडतो.

२४) सुचविलेल्या विषयासंदर्भाची योग्य माहिती सांगतो.

२५) दिलेली घटना वाचन करतो व जशीच्या तशी सांगतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१) कोणत्याही घटनेचे कारण समजून घेत नाही.

२) विज्ञानात कोणत्याही विषयावर प्रश्न विचारत नाही.

३) परीसरातील घडलेल्या घटनांची माहिती सांगत नाही.

४) घडलेल्या घटनेबाबत खुळचट कल्पना मांडतो.

५) ज्ञानेंद्रीयाची माहिती सांगता येत नाही.

 

६) ज्ञानेंद्रीयाची स्वच्छता ठेवत नाही.

७) विचारलेल्या प्रश्नांची चूकीची उत्तरे देतो.

८) सूचविलेले लहान लहान प्रयोग करताना घाबरतो.

९) परीसरातील सजीवाबाबत माहिती नाही.

१०) सूचविलेल्या घटनांची चुकूची कारणे सांगतो.

 

११) केलेल्या कृतीचा क्रम सांगता येत नाही.

१२) दिलेल्या कृतीचा क्रम मागे पूढे सांगतो.

१३) विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत.

१४) प्रयोगाची मांडणी कशी करावी हे समजत नाही.

१५) प्रगोताअंती स्वतःचे मत मांडता येत नाही.

 

१६) प्राचीन काळाची माहिती सांगता येत नाही.

१७) कालानुरूप घडलेला फरक सांगत नाही.

१८) विविध भौगोलिक स्थितीबाबत माहिती नाही.

१९) प्रश्न लक्षपूर्वक ऐकत नाही उत्तर देत नाही.

२०) सुचविलेली घटना सांगत नाही.

 

२१) सुचविलेला भाग क्रमाने सांगता येत नाही.

२२) सुचविलेल्या वस्तूच्या प्रतिकृती तयार करत नाही.

२३) दिलेल्या कृतीचा क्रम मागेपूढे सांगतो.

२४) वर्गकार्यात सहभाग घेत नाही.

२५) वर्गकार्य व स्वाध्याय वेळेत सोडवत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - कला

 

१) वर्ग सजावटीत नेहमी सहभागी होतो.

२) प्रत्येक कार्यक्रमात स्वत- होऊन सहभागी होतो.

३) स्वतः नेतृत्व करून इतरांना मदत करतो.

४) वस्तूचे वर्गिकरण करून विश्लेषन करतो.

५) आकर्षक चिञ काढतो रंग भरतो.

 

६) काढलेल्या चिञाविषयी माहिती सांगतो.

७) कथा हवभाव वापरून सादर करतो.

८) नाटक कथा बोधकथा या पुस्तकाचे वाचन करतो.

९) आाजात चढउतार घेऊन गीत म्हणतो.

१०) मातीकाम करून सुंदर वस्तू बनवतो.

 

११) ऐकलेले गीत जसेच्या तसे गायन करतो.

१२) दिलेल्या कार्यासाठी आवश्यक अशलेल्या साधनांची निवड करतो.

१३) मातीकाम करताना योग्य ती दक्षता घेतो.

१४) दिलेल्या साहित्या योग्य उत्कृष्ट वापर करतो.

१५) शालेय शुशोभन मध्ये सुंदर चिञे काढतो.

 

१६) गीचाचे कृतीसह गायन करतो.

१७) घेतलेल्या विविध उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

१८) सुचविलेल्या विषयावर अतिशय सुंदर रेखाटन काढतो.

१९) दिलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

२०) दिलेल्या कृतीनुसार मातीकाम करून वस्तू बनवतो.

 

२१) सुचविलेल्या कृतीनुसार योग्य ते हवभाव करतो.

२२) विषयाय अनुसरून गीतांचे सादरीकरण करतो.

२३) कृती क्रमाने व अचूकपणे सादर करतो.

२४) मिञांच्या मदतीने सादरीकरण करतो.

२५) चिञात आवश्यकतेनुसार रंगकाम करतो.

 
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कला

 

१) वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही.

२) चिञ काढण्यास कंटाळा करतो.

३) कृतीचा सराव मन लावून करत नाही.

४) मातीकामात जराही रस घेत नाही.

५) इतरांना कृती कताना मदत करत नाही.

 

६) सुचवलेल्या कृती चूकीच्या पध्दतीने करतो.

७) चिञाचे विविध प्रकार ओळखता येत नाहीत.

८) सुचवलेले गीत गायन करत नाही.

९) कागद काम करत नाही, चूका करतो.

१०) चिञ रंगवताना रंग व वेळ वाया घालवतो.

 

११) सूचवलेल्या नृत्याचा प्रकार करता येत नाही.

१२) सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करता येत नाही.

१३) दिलेले संवाद व्यवस्थित म्हणत नाही.

१४) संवाद नक्कल करताना लाजतो.

१५) सुचवलेल्या चिञावर रंगकाम करता येत नाही.

 

१६) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१७) कागद काम करताना कागदाचा वापर नीट करत नाही.

१८) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१९) गीत गायन करताना हवभाव हालचाली करत नाही.

२०) सुचवलेले कृतीचे सादरीकरण करता येत नाही.

 

२१) सुचवलेल्या कृतीची माहिती सांगता येत नाही.

२२) विविध चिञाचे प्रकार ओळखता येत नाहीत.

२३) सुचवलेल्या कलाकृतीचा उपयोग सांगता येत नाही.

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात भाग घेत नाही.

२५) मिञासोबत सहकृतीत भाग घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - कार्यानुभव

 

१) कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.

२) उपक्रम आवडीने करतो 

३) उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो 

४) तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन माडतो 

५) परिसर स्वच्छ ठेवतो

 

 

६) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो

 ७) कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो

८)  आधुनिक साधनाचा वापर करतो

९)  व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो

१०) चर्चेत सहभागी होतो 


११) समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो 

१२) विविध मुल्यांची जोपासना करतो 

१३) साहित्य साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो

१४) शिक्षकांचे सहकार्य घेतो 

१५) आत्मविश्वासाने कृती करतो 


१६) समाजशील वर्तन करतो

१७)  ज्ञानाचा उपयोग उपजीविकेसाठी करतो

१८) समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करतो.

१९) दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो 

२०) प्रकल्पात स्वतःहून सहभाग घेऊन पूर्ण करतो 

 

२१) प्रकल्पाचे सादरीकरण करतो

 २२) वर्ग कार्यात सहभागी होतो

२३)  दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करतो 

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतो

२५) सहशालेय उपक्रमात स्वतः होऊन भाग घेतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कार्यानुभव

 

१) कृती केल्यानंतर स्वतःचे मत सादर करत नाही.

२) कृती करताना स्वतःचे मत सांगत नाही. 

३) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करत नाही.

४) कृती पूर्ण झाल्यावर स्वतःचे मत सांगता येत नाही.

५) सुचवलेल्या वस्तूच्या प्रतिकृती बनवता येत नाहीत.

 

६) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करता येत नाही. 

७) दिलेल्या साहित्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करतो. 

८) शालेय सजावटीत वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही. 

९) मातीपासून वस्तू बनवता येत नाही.

१०)  कृतीचा क्रम सांगता येत नाही. 

 

११) वर्ग कार्यात आवडीने सहभागी होत नाही.

१२) दिलेल्या घटनेचा अनुभव घेता येत नाही.

१३) पाण्याचा अपव्यय करतो.

१४) उपक्रमात भाग घेण्यास कंटाळा करतो. 

१५) मूलभूत गरजांची माहिती नाही.१६) परिसरातील वनस्पतीची पाने व फांद्या तोडतो.

१७) काम श्रम  करणे कमीपणाचे वाटते. 

१८) कामचुकारपणा व कामाचा आळस करतो.

१९) स्वतःची जबाबदारी घेत नाही. 

२०) अतिशय निष्काळजीपणे कृती करतो. 

 

२१) कागद कामामध्ये भाग घेत नाही. 

२२) कृतीची आवड नाही. 

२३) कामचुकारपणा व कामाची नेहमी टाळाटाळ करतो. 

२४) वर्ग सजावट भाग घेत नाही.

 

१) वर्गातील उपक्रमात भाग घ्यायला कंटाळा करतो 

२) उपक्रमात जरासुद्धा रुची घेत नाही

३) मूलभूत गरजांची माहिती सांगता येत नाही 

४) परिसरातील घटकांबाबत ज्ञान नाही 

५) पाणी व त्याचे महत्व सांगता येत नाही 

 

६) परिसरातील वनस्पतीची नावे आणि उपयोग सांगता येत नाहीत.

७)  स्वतः कृती करत नाही इतरांना कृती करताना त्रास देतो

८)  पाण्याचा अपव्यय करतो पाणी पिणे झाल्यावर नळाची तोटी सुरू ठेवतो

९)  इतरांशी मिळून मिसळून सहकार्याने वागत नाही

१०)  गटकार्य व वर्ग कार्यात सहभागी होत नाही 

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

 विषय कार्यानुभव


११) कामचुकारपणा व कामाची टाळाटाळ करतो

१२) वर्ग कार्यात कार्याची  जबाबदारी घेत नाही 

१३) सहकार्याची वृत्ती नाही

१४) कथा, गाणे, लोकगीत यासारख्या  उपक्रमात सहभागी होत नाही 

१५) मानवी जीवनात होणारे अन्नाचे उपयोग सांगता येत नाही 

 

१६) दिलेल्या वेळेवर स्वध्याय पूर्ण करत नाही

१७)  केलेल्या कृतीची क्रम सांगता येत नाही

१८)  सुचवलेले गीत किंवा कविता रटाळपणे म्हणतो

१९)  दिलेल्या सूचनांचा अर्थ समजून घेत नाही 

२०) सुचवलेला पट्यांश भाग विषय याचा उपयोग सांगता येत नाही 

 

२१) केलेल्या कृतीचा क्रम सांगता येत नाही

२२)  साहित्य काळजीपूर्वक वापरत नाही 

२३) दिलेल्या सूचना चा अर्थ समजून घेत नाही 

२४) कोणत्याही उपक्रमात स्वतःहून सहभागी होत नाही

२५)  वर्गातील विविध उपक्रमात सहभागी होत नाही

  

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - विषय शाररीक शिक्षण

 

१) दररोज नियमितपणे व्यायाम करतो 

२) दररोज कोणतातरी एक खेळ खेळतो

३) नेहमीच स्वच्छ व नीट कपडे घालतो.

४) खेळ व विश्रांती चे महत्व पटवून देतो 

५) चौरस आहार घेण्याबाबत जागरूक राहतो 

 

६) व्यायामाचे फायदे इतरांना पटवून देतो

७) आरोग्यदायी जीवनशैली गोष्टीची जाणीव ठेवतो 

८) वाईट सवयी कशा घातक आहे ते इतरांना सांगतो 

९) वाईट सवयी व व्यसनापासून दूर राहतो

१०) कोणत्याही खेळात स्वतःहून भाग घेतो

 

११)  स्पर्धेच्या वेळी आपल्या गटाचे नेतृत्व करतो 

१२) दररोज नियमितपणे व्यायाम करतो

१३) वैयक्तीक स्वच्छता ठेवतो

१४) खेळ आवडीने खेळतो खेळात भाग घेतो 

१५) व्यायामाचे विविध प्रकार करतो

 

१६) दूरदर्शनवरील खेळ आवडीने पाहतो 

१७) विविध खेळाडूंची माहिती सांगतो

१८) आवडत्या खेळाची माहिती सांगतो व तो खेळतो 

१९) पारंपारिक खेळांची नावे व त्यांची माहिती सांगतो

२०)  विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो 

 

२१) खेळत असताना खेळाडू वृत्ती बाळगतो 

२२) क्रीडांगण स्वच्छ करतो 

२३) सुचवलेला व्यायाम योग्य पद्धतीने पूर्ण करतो

२४) आवडत्या खेळाचे सर्व नियम व्यवस्थित सांगतो 

२५) खेळताना कोणती दक्षता घ्यावी याची माहिती देतो

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - विषय शाररीक शिक्षण

 

१) खेळाचे महत्त्व समजून घेत नाही

२) खेळाच्या तासाला वर्गात असतो

३)  मैदानी खेळात सहभागी होत नाही 

४) मुले खेळताना नेहमीच बघत राहतो 

५) खेळायला नेहमी कंटाळा करतो

 

६)  वैयक्तिक स्वच्छता ठेवत नाही 

७) क्रीडांगणावर उगाच कचरा करतो

८)  चांगल्या सवयी चे पालन करत नाही 

९) नखे व केस वेळेवर काढत नाही 

१०) स्वच्छतेचे महत्त्व जाणवत नाही

 

११)  वाईट सवयी च्या आहारी लवकर पडतो 

१२) वाईट सवयी काय आहेत याविषयी सांगता येत नाही

१३)  फक्त आवडत्या खेळातच भाग घेतो  

१४) इतर खेळात सहभागी होत नाही 

१५) वैयक्तिक शर्यतींमध्ये भाग घेत नाही 

 

१६) सांघिक खेळाचा खोटेपणाने खेळतो

१७)  खेळात सहकार्य वृत्ती जोपासत नाही 

१८) आवडत्या खेळाविषयी माहिती सांगता येत नाही 

१९) सुचवलेला व्यायाम प्रकार योग्य रित्या करता येत नाही 

२०) सुचवलेली कृती क्रमाने करत नाही २१) सुचवलेला व्यायाम प्रकार किंवा आसनाची माहिती सांगता येत नाही

२२)  क्रीडांगण स्वच्छ करताना मदत करत नाही

२३)  प्रथमोपचार पेटीतील साहित्याची माहिती देता येत नाही

२४)  स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळाची माहिती नाही 

२५) खेळत असताना शिस्तीचे पालन करत नाही

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विशेष प्रगती

 

१) शालेय शिस्त आत्मसात करतो

2) दररोज शाळेत उपस्थित राहतो

3) वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो

4) गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो

5) स्वाध्यायपुस्तिका स्वत: पूर्ण करतो

 

6) वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो

7) कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो

8) इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो

9)  वरेगसजावट व इतर कार्यात सक्रीय असतो.

10) चित्रकलेत विशेष प्रगती

 

11) दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो

12) गणितातील क्रिया अचूक करतो

13) शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो

14) शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो

15) सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो

 

16) स्वध्याय अचूकपणे सोडवतो.

17) खेळ उत्तम प्रकारे खेळते

18) विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो

19) समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो

20) दिलेले काम वेळेवर पूर्ण करतो

 

21)  वर्गकार्य वेळेवर पूर्ण करतो.

2२) चित्रे छान काढतो व रंगवतो

23) उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेते

24) प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढते

25) दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करते

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

सुधारणा आवश्य

 

१) वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे

2) अभ्यासात सातत्य असावे

3) अवांतर वाचन करावे

४) नियमित शुद्धलेखन लिहावे

५) गुणाकारात मांडणी योग्य करावी

६) खेळात सहभागी व्हावे

७) संवाद कौशल्य वाढवावे

८) परिपाठात सहभाग घ्यावा

९) गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे

१०) गटकार्यात सहभाग वाढवावे

११) गणितीक्रियाकडे लक्ष द्याव

१२) हस्ताक्षरात सुधारणा करावी

१३) विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा

१४) इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे

१५) इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे

१६) इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे

१७) इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा

१८) शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा

१९) शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे

२०) शालेय परिपाठात सहभाग असावा

२१) उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा

२२) नियमित अभ्यासाची सवय लावावी

२३) नियमित उपस्थित राहावे

२४) जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा

२५) वाचन व लेखनात सुधारणा करावीPost a Comment

0 Comments