संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi इयत्ता ४ थी

 संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi

इयत्ता ४ थी 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मुल्यमापनामध्ये वर्णनात्मक नोंदी कराव्या लागतात. अशा नोंदी विषय निहाय कराव्या लागतात. मुल्यमापन नोंदी कश्या कराव्यात या विषयी कांही वर्णनात्मक नोंदी Mulyamapan Nondi आपणासाठी दिल्या आहेत. विषय निहाय वर्णनात्मक नोंदी व सुधारणा आवश्यक तसेच अडथळ्यांच्या नोंदी देखील आपणासाठी दिल्या आहेत.


संकलित मुल्यमापन नोंदी वर्णनात्मक मुल्यमापन नोंदी Mulyamapan Nondi

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - मराठी

 

1) आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो 

2) ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो 

3) बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो 

4) कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो 

5) प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो 

 

6) मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो 

7) आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो 

8) दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो 

9) लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो 

10) योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो

 

11) विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो 

12) स्वत:हून प्रश्न विचारतो 

13) कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो

14) नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो 

15) नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो 

 

16) दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो 

17) विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो 

18) बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो 

19) व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो 

20) भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो 

 

21) बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो 

22) ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो 

23) मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो 

24) निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो 

25) शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो 

 

26) अवांतर वाचन करतो 

27) गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो 

28) मुद्देसूद लेखन करतो 

29) शुद्धलेखन अचूक करतो 

30) अचूक अनुलेखन करतो 

 

31) स्वाध्याय अचूक सोडवितो 

32) स्वयंअध्ययन करतो 

33) अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो 

34) संग्रहवृत्ती जोपासतो 

35) नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो 

 

36) भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो 

37) लेखनाचे नियम पाळतो 

38) लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो 

39) वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो 

40) दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो 

 

41) पाठातील शंका विचारतो 

42) हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे 

43) गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो 

44) वाचनाची आवड आहे 

45) कविता चालीमध्ये म्हणतो 

 

46) अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो 

47) सुविचाराचा संग्रह करतो 

48) प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो 

49) दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो 

50) बोधकथा सांगतो 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - मराठी

 

१) मित्रांचे  बोलणे ऐकून घेत नाही.

२) अशुद्ध भाषा वापरतो सहजपणे भाषण करता येत नाही.

३) बोलीभाषेचे प्रमाण बोलण्यात जास्त आहे. 

४) प्रमाण भाषेचा वापर करत नाही. 

५) कविता पाठांतर करत नाही.

 

६) सुचवलेला भाग वाचताना कंटाळा करतो. 

७) प्रश्नाची चुकीच्या पद्धतीने उत्तरे देतो.

८) इतरांशी संवाद साधत नाही.

९) वर्णन सांगता येत नाही लिहिता येत नाही.

१०)  स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाही.

 

११) भाषेच्या वापरात व्याकरणिक चुका खूप करतो.

१२) इतरांशी बोलताना चुकीचे संबोधन वापरतो. 

१३) प्रकट वाचन मौन वाचन करता येत नाही.

१४) दिलेल्या सूचनांचा अर्थ समजून घेत नाही.

 १५) कविताचे कृतीयुक्त गायन करत नाही.

 

१६) सुचवले ही कथा स्वतःच्या भाषेत सांगता येत नाही. 

१७) गाणे कविता विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येत नाही. 

१८) वर्गकार्य उपक्रमात सहभाग होत नाही.

१९) दिलेला स्वाध्याय वेळेत करत नाही.

२०) सुचविलेल्या भागाचे सादरीकरण करता येत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - इंग्रजी

 

1. Build a story using a given outline.
2. Copy and understand the various formats of writing .
3. Collect and write idioms.
4. Collect and create slogans.
5. Write a diary on their daily routine.


6. Write answers to question on their daily routine.
7. Describe objects and personalities in writing.
8. Complete gapped dialogues.
9. Write natural and meaningful dialogues.
10. Write questions for an interview.


11. Write precisecomposition.
12. Write bio-data for self.
13. Compare a program.
14. Listen to announcement and follow them.
15. Listen and respond appropriately.


16. Listen and locate the stress ,intonation,contracted forms and question-tags.
17. Listen and write words, phrase and sentences.
18. Listen and interpret poems.
19. Listen with concentration to get specific information.
20. Listen and understand commentaries.


21. Listen and take notes.
22. Listen to recorded speeches and identify the them.
23. Seek permission.
24. Take part in role play, short skit and miming.
25. Repeat with action rhymes from passage, with proper stress and intogation.


26. Use polite expressions, proper greetings and farewells.
27. Frame sentences and write speeches on their own.
28. Enjoy presenting jokes, riddles and puzzles.
29. Describe objects, pictures and processes.
30. Frame questions to get information.


31. Read silently to complete a set task.
32. Read and act play a role.
33. Read a dialogue according to the role.
34. Read and answer question.
35. Read with competitions.


36. Read aloud the text fluently and accurately.
37. Read aloud famous speeches eith proper speed.
38. Give directions for performimg certain roles.
39. Discuss problems and offer suggestions.
40. Guess the appropriate pronunciation.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या- नोंदी

Obstacles विषय – इंग्रजी

 

1. Misguide to other students.
2. Structure of projects is very bad.
3. Sing rhymes in rough tone.
4. Never describe pictures in English.
5. Never try to devlope hand writings.


6. Never Participatng in conversation.
7. He drops hard words while reading.
8. He uses many Marathi words while speaking English.
9. He is unable to participate in conversation.
10. He gives wrong answers.


11. He doesn’t respond in English.
12. He does not use proper words while speaking.
13. He afraids to speak in English.
14. He can’t express his feeling in English.
15. He is not eager to learn new words.


16. He uses rough language.
17. He discourages other student from learning.
18. He can’t reads aloud and carefully.
19. He does not speak English.
20. He doesn’t participate in chatting hour.


21. He is so shy to ask questions in English.
22. He is unable to respond on questions asked in English.
23. He can’t express his feelings.
24. He never tries to use idoms and proverbs, he learnt.
25. He is so shy to deliver speech in English.


26. He speaks roughly in English.
27. He can’t express his experience in English.
28. He can’t speak on given topic.
29. He uses various danger words.

 


30. He can’t speak boldly and confidently.
31. He never takes participation in every activity.
32. He can’t describe any simple event.
33. He discourages other students to speak in English.
34. Listen and write wrong.
35. Never follow the rules of English writing.


36. Makes wrong action according to suggestions.
37. He can describe his imaginations.
38. He is not able to tell as story using his own words.
39. Makes wrong questiong on suggested topic.
40. Collection of picture is not according to subjects of project.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - गणित

 

1) संख्या वाचन करतो 

2) लहान मोठ्या संख्या ओळखतो 

3) संख्याचा क्रम ओळखतो 

4) संख्या चढत्या उतरत्या क्रमाने लिहितो 

5) बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो 

 

6) पाढे पाठांतर करतो 

7) गुणाकाराने पाढे तयार करतो 

8) संख्या अक्षरी लिहितो 

9) अक्षरी संख्या अंकात मांडतो 

10) संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो 

 

11) संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो 

12) तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो 

13) संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो 

14) विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो 

15) विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो 

 

16)  भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो 

17) गणितीय चिन्हे ओळखतो 

18) चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो 

19) गणितातील सूत्रे समजून घेतो 

20) सूत्रात किंमती  भरून उदाहरण सोडवितो 

 

21)  भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो 

22)  भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो 

23) विविध परिमाणे समजून घेतो 

24) परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो 

25) विविध राशिची एकके सांगतो 

 

26) विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो 

27) उदाहरणे गतीने सोडवितो 

28) सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो 

29) आलेखाचे वाचन करतो 

30) आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो 

 

31) दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो 

32) विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो 

33) संख्यातील  अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो 

34) संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो 

35) समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो 

 

36) अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो 

37) क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो 

38) थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो 

39) उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो 

40) दैनंदिन जीवनात व व्यवहारात गणिताचा वापर करतो 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - गणित

 

१) पैशाचे साधी व्यवहार करता येत नाही. 

२) संख्यालेखन करताना चुका करतो.

३) संख्या वाचन करताना चुका करतो. 

४) भौमितिक आकाराची माहिती सांगता येत नाही.

५) साधे सोपे हिशोब करता येत नाहीत.

 

६) सुचवलेला पाढा म्हणता येत नाही. 

७) दिलेला पाढा म्हणताना चुका करतो. 

८) स्वाध्याय सोडवताना नेहमी चुकीच्या पद्धतीने सोडवतो. 

९) गणितही चिन्हाबद्दल चुकीची प्रतिक्रिया देतो. 

१०) गणिताचे महत्व व उपयोग सांगता येत नाही.

 

११) संख्या उलट-सुलट क्रमाने वाचन-लेखन करतो. 

१२) सूचनेप्रमाणे कृती करत नाही. 

१३) विविध गणितीय संकल्पना सांगता येत नाहीत. 

१४) गणिती क्रिया वरील उदाहरणे सोडवताना चुका करतो.

१५) दिलेली उदाहरणे उदाहरणे सोडवता येत नाहीत.

 

१६) दिलेल्या संख्यावरील क्रिया करता येत नाहीत.

१७) सुचवलेला आलेख काढता येत नाही. 

१८) स्वाध्याय वेळेवर सोडवत नाही.

१९) सुचवलेल्या संख्याचे वाचन करताना अडखळतो. 

२०) चित्र पाहून त्याचे वर्णन सांगता येत नाही. 

 

२१) वर्ग कार्य व उपक्रमात सक्रिय भाग घेत नाही. 

२२) संख्या व त्यावरील क्रिया करताना त्यांची मांडणी चुकीची करतो.

२३) संख्या लेखन करणारा उलट-सुलट लेखन करतो.

२४) भुमितिक आकृत्यांची माहिती व नावे सांगता येत नाही.

 २५) गणितीय संकल्पनांचा अर्थबोध होत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१) ज्ञानेंद्रियाची  ची निगा कशी घ्यावी ते सांगतो. 

२) नागरी जीवन मिळणाऱ्या सुविधा बाबत जाणतो. 

३) प्राथमिक गरजा व संवर्धन याबाबत माहिती सांगतो.

४) नकाशात परिसरातील ठिकाणी विविध भौगोलिक जीवनाचे माहिती देतो. 

५) परिसरात घडणाऱ्या बदलांची तात्काळ नोंद घेतो.

 

६) प्राणी च्या प्राथमिक गरजा समजून सांगतो. 

७) आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो. 

८) कोणत्या सवयी योग्य ते इतरांना पटवून देतो. 

९) स्वतः पडलेले प्रश्न विचारतो.

१०) का घडलेयासारखे प्रश्न विचारतो.

 

११) विज्ञानातील गमती जमती सांगतो. 

१२) वैज्ञानिक बातम्यांचे वाचन करतो 

१३) सुचविलेल्या विषयासंदर्भात योग्य माहिती सांगतो.

१४) सुचवलेल्या वस्तूची प्रतिकृती तयार करतो. 

१५) ऐतिहासिक ठिकाण यांचे जतन करावे याबाबत जाणतो.

 

१६) सुचविलेली घटना अचूक व स्पष्ट शब्दात सांगतो 

१७) दिलेला सादरीकरण करून सादर करतो

१८) लक्ष पूर्व ऐकतो विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देतो

१९) ऐतिहासिक वस्तू चित्र यांचा संग्रह करतो

२०) दिलेला स्वध्याय वेळेत सोडवतो.

 

२१) सरव उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

२२) परीसरातील घटकांची अचूक माहिती सांगतो.

२३) आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.

२४) वर्गकार्यात व उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

२५) विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक मुद्देसुद उत्तरे देतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१)  केलेली कृती याचा योग्य क्रम सांगता येत नाही.

२) कृतीचा क्रम मागेपुढे सांगतो.

३) विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही .

४) सुचवलेल्या घटकाला अनुसरून सादरीकरण करता येत नाही.

५) नकाशा चुकीच्या पद्धतीने मांडतो.

 

६) सार्वजनिक ठिकाणी ठेवायची स्वच्छता सांगता येत नाही.

७) वैज्ञानिक प्रयोग करताना घाबरतो.

८)  मित्रांसोबत नीट वागत नाही. 

९) एखाद्या प्रसंगी काय करावे ते समजत नाही. 

१०) ज्ञानेंद्रियांची निघा घेत नाही. 

 

११) आकृती पाहून प्रयोगाचे नाव सांगता येत नाही.

१२) ऐतिहासिक स्थळाची काळजी घेत नाही.

१३)  विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. 

१४)  प्रायोगिक साहित्याची मांडणी चुकीच्या पद्धतीने करतो.

१५)  परिसरातील स्थान विषयी माहिती नाही.

 

१६)  सुचवलेल्या प्रसंगाचे नाट्यीकरण करता येत नाही. 

१७) काळानुरुप पडलेला फरक सांगता येत नाही.

१८)  परिसरातील ऐतिहासिक स्थळाची माहिती नाही.

१९) इतिहासामुळे बदलते जीवन सांगता येत नाही.

२०) वर्गकार्यात सक्रिय भाग घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय -कला

 

1) कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो 

2) मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटतो  

3) चित्रात रंग भरताना रंगसंगती राखतो 

4) चित्रे सुंदर काढतो 

5) प्रमाणबद्ध रेखाटन करतो

6) मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करतो 

7) रंगाच्या छटातील फरक ओळखतो 

8) चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो 

9) चित्राच्या स्पर्धेत सहभाग घेतो 

10) कलात्मक दृष्टीकोन ठेवतो

 

11) विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो 

12) कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो 

13) वर्ग सजावट करतो 

14) मातीपासून विविध आकार बनवितो 

15) स्व निर्मितीतून आनंद मिळवितो 

 

16 नृत्य, नाट्य व गायन मध्ये सहभाग घेतो

१७) घेतलेल्या विविध उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

१८) सुचविलेल्या विषयावर अतिशय सुंदर रेखाटन काढतो.

१९) दिलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

२०) दिलेल्या कृतीनुसार मातीकाम करून वस्तू बनवतो.

 

२१) सुचविलेल्या कृतीनुसार योग्य ते हवभाव करतो.

२२) विषयाय अनुसरून गीतांचे सादरीकरण करतो.

२३) कृती क्रमाने व अचूकपणे सादर करतो.

२४) मिञांच्या मदतीने सादरीकरण करतो.

२५) चिञात आवश्यकतेनुसार रंगकाम करतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कला

१) वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही.

२) चिञ काढण्यास कंटाळा करतो.

३) कृतीचा सराव मन लावून करत नाही.

४) मातीकामात जराही रस घेत नाही.

५) इतरांना कृती कताना मदत करत नाही.

 

६) सुचवलेल्या कृती चूकीच्या पध्दतीने करतो.

७) चिञाचे विविध प्रकार ओळखता येत नाहीत.

८) सुचवलेले गीत गायन करत नाही.

९) कागद काम करत नाही, चूका करतो.

१०) चिञ रंगवताना रंग व वेळ वाया घालवतो.

 

११) सूचवलेल्या नृत्याचा प्रकार करता येत नाही.

१२) सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करता येत नाही.

१३) दिलेले संवाद व्यवस्थित म्हणत नाही.

१४) संवाद नक्कल करताना लाजतो.

१५) सुचवलेल्या चिञावर रंगकाम करता येत नाही.

 

१६) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१७) कागद काम करताना कागदाचा वापर नीट करत नाही.

१८) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१९) गीत गायन करताना हवभाव हालचाली करत नाही.

२०) सुचवलेले कृतीचे सादरीकरण करता येत नाही.

 

२१) सुचवलेल्या कृतीची माहिती सांगता येत नाही.

२२) विविध चिञाचे प्रकार ओळखता येत नाहीत.

२३) सुचवलेल्या कलाकृतीचा उपयोग सांगता येत नाही.

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात भाग घेत नाही.

२५) मिञासोबत सहकृतीत भाग घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - कार्यानुभव

 

१) कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.

२) उपक्रम आवडीने करतो 

३) उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो 

४) तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन माडतो 

५) परिसर स्वच्छ ठेवतो

 

६) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो

 ७) कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो

८)  आधुनिक साधनाचा वापर करतो

९)  व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो

१०) चर्चेत सहभागी होतो 

 

११) समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो 

१२) विविध मुल्यांची जोपासना करतो 

१३) साहित्य साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो

१४) शिक्षकांचे सहकार्य घेतो 

१५) आत्मविश्वासाने कृती करतो 

 

१६) समाजशील वर्तन करतो

१७)  ज्ञानाचा उपयोग उपजीविकेसाठी करतो

१८) समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करतो.

१९) दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो 

२०) प्रकल्पात स्वतःहून सहभाग घेऊन पूर्ण करतो 

२१) प्रकल्पाचे सादरीकरण करतो

 २२) वर्ग कार्यात सहभागी होतो

२३)  दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करतो 

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतो

२५) सहशालेय उपक्रमात स्वतः होऊन भाग घेतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कला

 

१) कृती केल्यानंतर स्वतःचे मत सादर करत नाही.

२) कृती करताना स्वतःचे मत सांगत नाही. 

३) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करत नाही.

४) कृती पूर्ण झाल्यावर स्वतःचे मत सांगता येत नाही.

५) सुचवलेल्या वस्तूच्या प्रतिकृती बनवता येत नाहीत.

 

६) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करता येत नाही. 

७) दिलेल्या साहित्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करतो. 

८) शालेय सजावटीत वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही. 

९) मातीपासून वस्तू बनवता येत नाही.

१०)  कृतीचा क्रम सांगता येत नाही. 

११) वर्ग कार्यात आवडीने सहभागी होत नाही.

१२) दिलेल्या घटनेचा अनुभव घेता येत नाही.

१३) पाण्याचा अपव्यय करतो.

१४) उपक्रमात भाग घेण्यास कंटाळा करतो. 

१५) मूलभूत गरजांची माहिती नाही.

 

१६) परिसरातील वनस्पतीची पाने व फांद्या तोडतो.

१७) काम श्रम  करणे कमीपणाचे वाटते. 

१८) कामचुकारपणा व कामाचा आळस करतो.

१९) स्वतःची जबाबदारी घेत नाही. 

२०) अतिशय निष्काळजीपणे कृती करतो. 

 

२१) कागद कामामध्ये भाग घेत नाही. 

२२) कृतीची आवड नाही. 

२३) कामचुकारपणा व कामाची नेहमी टाळाटाळ करतो. 

२४) वर्ग सजावट भाग घेत नाही.

२५) मित्रांना मदत करत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - शारिरीक शिक्षण

 

1) खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो 

2)  आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करतो

3)  तालबद्ध  हालचाली करतो 

4) गटाचे नेतृत्व करतो 

5)  खेळ व शारीरिक हालचालीतून आनंद मिळवतो 

 

6)  गटातील सहकर्‍यांना मार्गदर्शन करतो 

7)  इतराशी खिलाडू वृत्तीने वागतो

8)  विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो 

9)  खेळाची विविध कौशल्ये आत्मसात करतो

10)  मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो 

 

11)  क्रिडागंणाचे मोजमापे लक्षात घेऊन मैदानाची आखणी करतो 

12)  आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो 

13)  मनोरंजक खेळात सहभागी होतो 

14)  शारीरिक श्रम आनंदाने करतो 

15)  मैदानाची स्वच्छता करतो 

 

16)  जय पराजय आनंदाने स्वीकारतो 

17)  पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो

18)  खेळातून राष्ट्रभक्ती मुल्याची जोपासना करतो 

19)  श्रेष्ठ खेळाडूची माहिती करून घेतो 

20)  शिस्तीचे पालन करतो 

 

21)  विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो 

22)  विविध योगासने व कवायत प्रकाराची माहिती घेतो 

23)  विविध योगासने व कवायत प्रकार सादर करतो 

24)  कलेविषयी रुचि ठेवतो 

25)  दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो 

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - विषय शाररीक शिक्षण

 

१) खेळाचे महत्त्व समजून घेत नाही

२) खेळाच्या तासाला वर्गात असतो

३)  मैदानी खेळात सहभागी होत नाही 

४) मुले खेळताना नेहमीच बघत राहतो 

५) खेळायला नेहमी कंटाळा करतो

 

६)  वैयक्तिक स्वच्छता ठेवत नाही 

७) क्रीडांगणावर उगाच कचरा करतो

८)  चांगल्या सवयी चे पालन करत नाही 

९) नखे व केस वेळेवर काढत नाही 

१०) स्वच्छतेचे महत्त्व जाणवत नाही

 

११)  वाईट सवयी च्या आहारी लवकर पडतो 

१२) वाईट सवयी काय आहेत याविषयी सांगता येत नाही

१३)  फक्त आवडत्या खेळातच भाग घेतो  

१४) इतर खेळात सहभागी होत नाही 

१५) वैयक्तिक शर्यतींमध्ये भाग घेत नाही 

 

१६) सांघिक खेळाचा खोटेपणाने खेळतो

१७)  खेळात सहकार्य वृत्ती जोपासत नाही 

१८) आवडत्या खेळाविषयी माहिती सांगता येत नाही 

१९) सुचवलेला व्यायाम प्रकार योग्य रित्या करता येत नाही 

२०) सुचवलेली कृती क्रमाने करत नाही 

 

२१) सुचवलेला व्यायाम प्रकार किंवा आसनाची माहिती सांगता येत नाही

२२)  क्रीडांगण स्वच्छ करताना मदत करत नाही

२३)  प्रथमोपचार पेटीतील साहित्याची माहिती देता येत नाही

२४)  स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळाची माहिती नाही 

२५) खेळत असताना शिस्तीचे पालन करत नाही

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषेष प्रगती

 

1.आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो
2 आपली मते ठामपणे मांडतो
3 कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो
4 कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो
5 आत्मविश्वासाने काम करतो


6 इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो
7 जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो
8 वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो
9 शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो
10 स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे


11 धाडसी वृत्ती दिसून येते
12 स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो
13 गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो
14 भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो
15 वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो

 

16 मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो
17 मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो
18 शाळेच्या नियमाचे पालन करतो
19 इतराशी नम्रपणे वागतो
20 नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो


21 नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात
22 उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो
23 शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
24 गृहपाठ आवडीने करतो
25 खूप प्रश्न विचारतो

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  - नोंदी

सुधारणा आवश्यक

 

1 वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे
2 अभ्यासात सातत्य असावे
3 अवांतर वाचन करावे
4 शब्दांचे पाठांतर करावे
5 शब्दसंग्रह करावा

 

6 बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे
7 नियमित शुद्धलेखन लिहावे
8 गुणाकारात मांडणी योग्य करावी
9 खळात सहभागी व्हावे
10 संवाद कौशल्य वाढवावे

 

11 परिपाठात सहभाग घ्यावा
12 विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे
13 हिंदी भाषेचा उपयोग करावे
14 शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा
15 गटचर्चेत सहभाग घ्यावा

 

16 चित्रकलेचा छंद जोपासावा
17 वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे
18 संगणकाचा वापर करावा
19 प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा
20 गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे

 

21 गटकार्यात सहभाग वाढवावे
22 गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे
23 हस्ताक्षरात सुधारणा करावी
24 विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा
25 इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे
26 इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे
27 इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे

 

 

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - मराठी

 

1) आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो 

2) ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो 

3) बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो 

4) कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो 

5) प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो 

 

6) मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो 

7) आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो 

8) दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो 

9) लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो 

10) योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो

 

11) विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो 

12) स्वत:हून प्रश्न विचारतो 

13) कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो

14) नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो 

15) नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो 

 

16) दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो 

17) विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो 

18) बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो 

19) व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो 

20) भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो 

 

21) बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो 

22) ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो 

23) मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो 

24) निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो 

25) शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो 

 

26) अवांतर वाचन करतो 

27) गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो 

28) मुद्देसूद लेखन करतो 

29) शुद्धलेखन अचूक करतो 

30) अचूक अनुलेखन करतो 

 

31) स्वाध्याय अचूक सोडवितो 

32) स्वयंअध्ययन करतो 

33) अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो 

34) संग्रहवृत्ती जोपासतो 

35) नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो 

 

36) भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो 

37) लेखनाचे नियम पाळतो 

38) लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो 

39) वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो 

40) दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो 

 

41) पाठातील शंका विचारतो 

42) हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे 

43) गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो 

44) वाचनाची आवड आहे 

45) कविता चालीमध्ये म्हणतो 

 

46) अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो 

47) सुविचाराचा संग्रह करतो 

48) प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो 

49) दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो 

50) बोधकथा सांगतो 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - मराठी

 

१) मित्रांचे  बोलणे ऐकून घेत नाही.

२) अशुद्ध भाषा वापरतो सहजपणे भाषण करता येत नाही.

३) बोलीभाषेचे प्रमाण बोलण्यात जास्त आहे. 

४) प्रमाण भाषेचा वापर करत नाही. 

५) कविता पाठांतर करत नाही.

 

६) सुचवलेला भाग वाचताना कंटाळा करतो. 

७) प्रश्नाची चुकीच्या पद्धतीने उत्तरे देतो.

८) इतरांशी संवाद साधत नाही.

९) वर्णन सांगता येत नाही लिहिता येत नाही.

१०)  स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाही.

 

११) भाषेच्या वापरात व्याकरणिक चुका खूप करतो.

१२) इतरांशी बोलताना चुकीचे संबोधन वापरतो. 

१३) प्रकट वाचन मौन वाचन करता येत नाही.

१४) दिलेल्या सूचनांचा अर्थ समजून घेत नाही.

 १५) कविताचे कृतीयुक्त गायन करत नाही.

 

१६) सुचवले ही कथा स्वतःच्या भाषेत सांगता येत नाही. 

१७) गाणे कविता विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येत नाही. 

१८) वर्गकार्य उपक्रमात सहभाग होत नाही.

१९) दिलेला स्वाध्याय वेळेत करत नाही.

२०) सुचविलेल्या भागाचे सादरीकरण करता येत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - इंग्रजी

 

1. Build a story using a given outline.
2. Copy and understand the various formats of writing .
3. Collect and write idioms.
4. Collect and create slogans.
5. Write a diary on their daily routine.


6. Write answers to question on their daily routine.
7. Describe objects and personalities in writing.
8. Complete gapped dialogues.
9. Write natural and meaningful dialogues.
10. Write questions for an interview.


11. Write precisecomposition.
12. Write bio-data for self.
13. Compare a program.
14. Listen to announcement and follow them.
15. Listen and respond appropriately.


16. Listen and locate the stress ,intonation,contracted forms and question-tags.
17. Listen and write words, phrase and sentences.
18. Listen and interpret poems.
19. Listen with concentration to get specific information.
20. Listen and understand commentaries.


21. Listen and take notes.
22. Listen to recorded speeches and identify the them.
23. Seek permission.
24. Take part in role play, short skit and miming.
25. Repeat with action rhymes from passage, with proper stress and intogation.


26. Use polite expressions, proper greetings and farewells.
27. Frame sentences and write speeches on their own.
28. Enjoy presenting jokes, riddles and puzzles.
29. Describe objects, pictures and processes.
30. Frame questions to get information.


31. Read silently to complete a set task.
32. Read and act play a role.
33. Read a dialogue according to the role.
34. Read and answer question.
35. Read with competitions.


36. Read aloud the text fluently and accurately.
37. Read aloud famous speeches eith proper speed.
38. Give directions for performimg certain roles.
39. Discuss problems and offer suggestions.
40. Guess the appropriate pronunciation.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या- नोंदी

Obstacles विषय – इंग्रजी

 

1. Misguide to other students.
2. Structure of projects is very bad.
3. Sing rhymes in rough tone.
4. Never describe pictures in English.
5. Never try to devlope hand writings.


6. Never Participatng in conversation.
7. He drops hard words while reading.
8. He uses many Marathi words while speaking English.
9. He is unable to participate in conversation.
10. He gives wrong answers.


11. He doesn’t respond in English.
12. He does not use proper words while speaking.
13. He afraids to speak in English.
14. He can’t express his feeling in English.
15. He is not eager to learn new words.


16. He uses rough language.
17. He discourages other student from learning.
18. He can’t reads aloud and carefully.
19. He does not speak English.
20. He doesn’t participate in chatting hour.


21. He is so shy to ask questions in English.
22. He is unable to respond on questions asked in English.
23. He can’t express his feelings.
24. He never tries to use idoms and proverbs, he learnt.
25. He is so shy to deliver speech in English.


26. He speaks roughly in English.
27. He can’t express his experience in English.
28. He can’t speak on given topic.
29. He uses various danger words.

 


30. He can’t speak boldly and confidently.
31. He never takes participation in every activity.
32. He can’t describe any simple event.
33. He discourages other students to speak in English.
34. Listen and write wrong.
35. Never follow the rules of English writing.


36. Makes wrong action according to suggestions.
37. He can describe his imaginations.
38. He is not able to tell as story using his own words.
39. Makes wrong questiong on suggested topic.
40. Collection of picture is not according to subjects of project.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - गणित

 

1) संख्या वाचन करतो 

2) लहान मोठ्या संख्या ओळखतो 

3) संख्याचा क्रम ओळखतो 

4) संख्या चढत्या उतरत्या क्रमाने लिहितो 

5) बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो 

 

6) पाढे पाठांतर करतो 

7) गुणाकाराने पाढे तयार करतो 

8) संख्या अक्षरी लिहितो 

9) अक्षरी संख्या अंकात मांडतो 

10) संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो 

 

11) संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो 

12) तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो 

13) संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो 

14) विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो 

15) विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो 

 

16)  भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो 

17) गणितीय चिन्हे ओळखतो 

18) चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो 

19) गणितातील सूत्रे समजून घेतो 

20) सूत्रात किंमती  भरून उदाहरण सोडवितो 

 

21)  भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो 

22)  भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो 

23) विविध परिमाणे समजून घेतो 

24) परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो 

25) विविध राशिची एकके सांगतो 

 

26) विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो 

27) उदाहरणे गतीने सोडवितो 

28) सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो 

29) आलेखाचे वाचन करतो 

30) आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो 

 

31) दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो 

32) विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो 

33) संख्यातील  अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो 

34) संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो 

35) समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो 

 

36) अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो 

37) क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो 

38) थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो 

39) उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो 

40) दैनंदिन जीवनात व व्यवहारात गणिताचा वापर करतो 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - गणित

 

१) पैशाचे साधी व्यवहार करता येत नाही. 

२) संख्यालेखन करताना चुका करतो.

३) संख्या वाचन करताना चुका करतो. 

४) भौमितिक आकाराची माहिती सांगता येत नाही.

५) साधे सोपे हिशोब करता येत नाहीत.

 

६) सुचवलेला पाढा म्हणता येत नाही. 

७) दिलेला पाढा म्हणताना चुका करतो. 

८) स्वाध्याय सोडवताना नेहमी चुकीच्या पद्धतीने सोडवतो. 

९) गणितही चिन्हाबद्दल चुकीची प्रतिक्रिया देतो. 

१०) गणिताचे महत्व व उपयोग सांगता येत नाही.

 

११) संख्या उलट-सुलट क्रमाने वाचन-लेखन करतो. 

१२) सूचनेप्रमाणे कृती करत नाही. 

१३) विविध गणितीय संकल्पना सांगता येत नाहीत. 

१४) गणिती क्रिया वरील उदाहरणे सोडवताना चुका करतो.

१५) दिलेली उदाहरणे उदाहरणे सोडवता येत नाहीत.

 

१६) दिलेल्या संख्यावरील क्रिया करता येत नाहीत.

१७) सुचवलेला आलेख काढता येत नाही. 

१८) स्वाध्याय वेळेवर सोडवत नाही.

१९) सुचवलेल्या संख्याचे वाचन करताना अडखळतो. 

२०) चित्र पाहून त्याचे वर्णन सांगता येत नाही. 

 

२१) वर्ग कार्य व उपक्रमात सक्रिय भाग घेत नाही. 

२२) संख्या व त्यावरील क्रिया करताना त्यांची मांडणी चुकीची करतो.

२३) संख्या लेखन करणारा उलट-सुलट लेखन करतो.

२४) भुमितिक आकृत्यांची माहिती व नावे सांगता येत नाही.

 २५) गणितीय संकल्पनांचा अर्थबोध होत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१) ज्ञानेंद्रियाची  ची निगा कशी घ्यावी ते सांगतो. 

२) नागरी जीवन मिळणाऱ्या सुविधा बाबत जाणतो. 

३) प्राथमिक गरजा व संवर्धन याबाबत माहिती सांगतो.

४) नकाशात परिसरातील ठिकाणी विविध भौगोलिक जीवनाचे माहिती देतो. 

५) परिसरात घडणाऱ्या बदलांची तात्काळ नोंद घेतो.

 

६) प्राणी च्या प्राथमिक गरजा समजून सांगतो. 

७) आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो. 

८) कोणत्या सवयी योग्य ते इतरांना पटवून देतो. 

९) स्वतः पडलेले प्रश्न विचारतो.

१०) का घडलेयासारखे प्रश्न विचारतो.

 

११) विज्ञानातील गमती जमती सांगतो. 

१२) वैज्ञानिक बातम्यांचे वाचन करतो 

१३) सुचविलेल्या विषयासंदर्भात योग्य माहिती सांगतो.

१४) सुचवलेल्या वस्तूची प्रतिकृती तयार करतो. 

१५) ऐतिहासिक ठिकाण यांचे जतन करावे याबाबत जाणतो.

 

१६) सुचविलेली घटना अचूक व स्पष्ट शब्दात सांगतो 

१७) दिलेला सादरीकरण करून सादर करतो

१८) लक्ष पूर्व ऐकतो विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देतो

१९) ऐतिहासिक वस्तू चित्र यांचा संग्रह करतो

२०) दिलेला स्वध्याय वेळेत सोडवतो.

 

२१) सरव उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

२२) परीसरातील घटकांची अचूक माहिती सांगतो.

२३) आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.

२४) वर्गकार्यात व उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

२५) विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक मुद्देसुद उत्तरे देतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - परीसर अभ्यास

 

१)  केलेली कृती याचा योग्य क्रम सांगता येत नाही.

२) कृतीचा क्रम मागेपुढे सांगतो.

३) विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही .

४) सुचवलेल्या घटकाला अनुसरून सादरीकरण करता येत नाही.

५) नकाशा चुकीच्या पद्धतीने मांडतो.

 

६) सार्वजनिक ठिकाणी ठेवायची स्वच्छता सांगता येत नाही.

७) वैज्ञानिक प्रयोग करताना घाबरतो.

८)  मित्रांसोबत नीट वागत नाही. 

९) एखाद्या प्रसंगी काय करावे ते समजत नाही. 

१०) ज्ञानेंद्रियांची निघा घेत नाही. 

 

११) आकृती पाहून प्रयोगाचे नाव सांगता येत नाही.

१२) ऐतिहासिक स्थळाची काळजी घेत नाही.

१३)  विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. 

१४)  प्रायोगिक साहित्याची मांडणी चुकीच्या पद्धतीने करतो.

१५)  परिसरातील स्थान विषयी माहिती नाही.

 

१६)  सुचवलेल्या प्रसंगाचे नाट्यीकरण करता येत नाही. 

१७) काळानुरुप पडलेला फरक सांगता येत नाही.

१८)  परिसरातील ऐतिहासिक स्थळाची माहिती नाही.

१९) इतिहासामुळे बदलते जीवन सांगता येत नाही.

२०) वर्गकार्यात सक्रिय भाग घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय -कला

 

1) कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो 

2) मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटतो  

3) चित्रात रंग भरताना रंगसंगती राखतो 

4) चित्रे सुंदर काढतो 

5) प्रमाणबद्ध रेखाटन करतो

6) मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करतो 

7) रंगाच्या छटातील फरक ओळखतो 

8) चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो 

9) चित्राच्या स्पर्धेत सहभाग घेतो 

10) कलात्मक दृष्टीकोन ठेवतो

 

11) विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो 

12) कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो 

13) वर्ग सजावट करतो 

14) मातीपासून विविध आकार बनवितो 

15) स्व निर्मितीतून आनंद मिळवितो 

 

16 नृत्य, नाट्य व गायन मध्ये सहभाग घेतो

१७) घेतलेल्या विविध उपक्रमात सक्रिय भाग घेतो.

१८) सुचविलेल्या विषयावर अतिशय सुंदर रेखाटन काढतो.

१९) दिलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

२०) दिलेल्या कृतीनुसार मातीकाम करून वस्तू बनवतो.

 

२१) सुचविलेल्या कृतीनुसार योग्य ते हवभाव करतो.

२२) विषयाय अनुसरून गीतांचे सादरीकरण करतो.

२३) कृती क्रमाने व अचूकपणे सादर करतो.

२४) मिञांच्या मदतीने सादरीकरण करतो.

२५) चिञात आवश्यकतेनुसार रंगकाम करतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कला

१) वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही.

२) चिञ काढण्यास कंटाळा करतो.

३) कृतीचा सराव मन लावून करत नाही.

४) मातीकामात जराही रस घेत नाही.

५) इतरांना कृती कताना मदत करत नाही.

 

६) सुचवलेल्या कृती चूकीच्या पध्दतीने करतो.

७) चिञाचे विविध प्रकार ओळखता येत नाहीत.

८) सुचवलेले गीत गायन करत नाही.

९) कागद काम करत नाही, चूका करतो.

१०) चिञ रंगवताना रंग व वेळ वाया घालवतो.

 

११) सूचवलेल्या नृत्याचा प्रकार करता येत नाही.

१२) सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करता येत नाही.

१३) दिलेले संवाद व्यवस्थित म्हणत नाही.

१४) संवाद नक्कल करताना लाजतो.

१५) सुचवलेल्या चिञावर रंगकाम करता येत नाही.

 

१६) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१७) कागद काम करताना कागदाचा वापर नीट करत नाही.

१८) कृतीचा सराव निष्काळजीपणे करतो.

१९) गीत गायन करताना हवभाव हालचाली करत नाही.

२०) सुचवलेले कृतीचे सादरीकरण करता येत नाही.

 

२१) सुचवलेल्या कृतीची माहिती सांगता येत नाही.

२२) विविध चिञाचे प्रकार ओळखता येत नाहीत.

२३) सुचवलेल्या कलाकृतीचा उपयोग सांगता येत नाही.

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात भाग घेत नाही.

२५) मिञासोबत सहकृतीत भाग घेत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - कार्यानुभव

 

१) कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.

२) उपक्रम आवडीने करतो 

३) उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो 

४) तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन माडतो 

५) परिसर स्वच्छ ठेवतो

 

६) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो

 ७) कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो

८)  आधुनिक साधनाचा वापर करतो

९)  व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो

१०) चर्चेत सहभागी होतो 

 

११) समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो 

१२) विविध मुल्यांची जोपासना करतो 

१३) साहित्य साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो

१४) शिक्षकांचे सहकार्य घेतो 

१५) आत्मविश्वासाने कृती करतो 

 

१६) समाजशील वर्तन करतो

१७)  ज्ञानाचा उपयोग उपजीविकेसाठी करतो

१८) समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करतो.

१९) दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो 

२०) प्रकल्पात स्वतःहून सहभाग घेऊन पूर्ण करतो 

२१) प्रकल्पाचे सादरीकरण करतो

 २२) वर्ग कार्यात सहभागी होतो

२३)  दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कृती करतो 

२४) वर्गकार्य व उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतो

२५) सहशालेय उपक्रमात स्वतः होऊन भाग घेतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - कला

 

१) कृती केल्यानंतर स्वतःचे मत सादर करत नाही.

२) कृती करताना स्वतःचे मत सांगत नाही. 

३) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करत नाही.

४) कृती पूर्ण झाल्यावर स्वतःचे मत सांगता येत नाही.

५) सुचवलेल्या वस्तूच्या प्रतिकृती बनवता येत नाहीत.

 

६) दिलेल्या साहित्याचा योग्य वापर करता येत नाही. 

७) दिलेल्या साहित्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करतो. 

८) शालेय सजावटीत वर्ग सजावटीत भाग घेत नाही. 

९) मातीपासून वस्तू बनवता येत नाही.

१०)  कृतीचा क्रम सांगता येत नाही. 

११) वर्ग कार्यात आवडीने सहभागी होत नाही.

१२) दिलेल्या घटनेचा अनुभव घेता येत नाही.

१३) पाण्याचा अपव्यय करतो.

१४) उपक्रमात भाग घेण्यास कंटाळा करतो. 

१५) मूलभूत गरजांची माहिती नाही.

 

१६) परिसरातील वनस्पतीची पाने व फांद्या तोडतो.

१७) काम श्रम  करणे कमीपणाचे वाटते. 

१८) कामचुकारपणा व कामाचा आळस करतो.

१९) स्वतःची जबाबदारी घेत नाही. 

२०) अतिशय निष्काळजीपणे कृती करतो. 

 

२१) कागद कामामध्ये भाग घेत नाही. 

२२) कृतीची आवड नाही. 

२३) कामचुकारपणा व कामाची नेहमी टाळाटाळ करतो. 

२४) वर्ग सजावट भाग घेत नाही.

२५) मित्रांना मदत करत नाही.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषय - शारिरीक शिक्षण

 

1) खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो 

2)  आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करतो

3)  तालबद्ध  हालचाली करतो 

4) गटाचे नेतृत्व करतो 

5)  खेळ व शारीरिक हालचालीतून आनंद मिळवतो 

 

6)  गटातील सहकर्‍यांना मार्गदर्शन करतो 

7)  इतराशी खिलाडू वृत्तीने वागतो

8)  विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो 

9)  खेळाची विविध कौशल्ये आत्मसात करतो

10)  मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो 

 

11)  क्रिडागंणाचे मोजमापे लक्षात घेऊन मैदानाची आखणी करतो 

12)  आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो 

13)  मनोरंजक खेळात सहभागी होतो 

14)  शारीरिक श्रम आनंदाने करतो 

15)  मैदानाची स्वच्छता करतो 

 

16)  जय पराजय आनंदाने स्वीकारतो 

17)  पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो

18)  खेळातून राष्ट्रभक्ती मुल्याची जोपासना करतो 

19)  श्रेष्ठ खेळाडूची माहिती करून घेतो 

20)  शिस्तीचे पालन करतो 

 

21)  विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो 

22)  विविध योगासने व कवायत प्रकाराची माहिती घेतो 

23)  विविध योगासने व कवायत प्रकार सादर करतो 

24)  कलेविषयी रुचि ठेवतो 

25)  दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो 

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  अडथळ्याच्या - नोंदी

विषय - विषय शाररीक शिक्षण

 

१) खेळाचे महत्त्व समजून घेत नाही

२) खेळाच्या तासाला वर्गात असतो

३)  मैदानी खेळात सहभागी होत नाही 

४) मुले खेळताना नेहमीच बघत राहतो 

५) खेळायला नेहमी कंटाळा करतो

 

६)  वैयक्तिक स्वच्छता ठेवत नाही 

७) क्रीडांगणावर उगाच कचरा करतो

८)  चांगल्या सवयी चे पालन करत नाही 

९) नखे व केस वेळेवर काढत नाही 

१०) स्वच्छतेचे महत्त्व जाणवत नाही

 

११)  वाईट सवयी च्या आहारी लवकर पडतो 

१२) वाईट सवयी काय आहेत याविषयी सांगता येत नाही

१३)  फक्त आवडत्या खेळातच भाग घेतो  

१४) इतर खेळात सहभागी होत नाही 

१५) वैयक्तिक शर्यतींमध्ये भाग घेत नाही 

 

१६) सांघिक खेळाचा खोटेपणाने खेळतो

१७)  खेळात सहकार्य वृत्ती जोपासत नाही 

१८) आवडत्या खेळाविषयी माहिती सांगता येत नाही 

१९) सुचवलेला व्यायाम प्रकार योग्य रित्या करता येत नाही 

२०) सुचवलेली कृती क्रमाने करत नाही 

 

२१) सुचवलेला व्यायाम प्रकार किंवा आसनाची माहिती सांगता येत नाही

२२)  क्रीडांगण स्वच्छ करताना मदत करत नाही

२३)  प्रथमोपचार पेटीतील साहित्याची माहिती देता येत नाही

२४)  स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळाची माहिती नाही 

२५) खेळत असताना शिस्तीचे पालन करत नाही

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  वर्णनात्मक - नोंदी

विषेष प्रगती

 

1.आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो
2 आपली मते ठामपणे मांडतो
3 कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो
4 कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो
5 आत्मविश्वासाने काम करतो


6 इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो
7 जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो
8 वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो
9 शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो
10 स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे


11 धाडसी वृत्ती दिसून येते
12 स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो
13 गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो
14 भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो
15 वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो

 

16 मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो
17 मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो
18 शाळेच्या नियमाचे पालन करतो
19 इतराशी नम्रपणे वागतो
20 नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो


21 नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात
22 उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो
23 शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
24 गृहपाठ आवडीने करतो
25 खूप प्रश्न विचारतो

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन  - नोंदी

सुधारणा आवश्यक

 

1 वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे
2 अभ्यासात सातत्य असावे
3 अवांतर वाचन करावे
4 शब्दांचे पाठांतर करावे
5 शब्दसंग्रह करावा

 

6 बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे
7 नियमित शुद्धलेखन लिहावे
8 गुणाकारात मांडणी योग्य करावी
9 खळात सहभागी व्हावे
10 संवाद कौशल्य वाढवावे

 

11 परिपाठात सहभाग घ्यावा
12 विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे
13 हिंदी भाषेचा उपयोग करावे
14 शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा
15 गटचर्चेत सहभाग घ्यावा

 

16 चित्रकलेचा छंद जोपासावा
17 वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे
18 संगणकाचा वापर करावा
19 प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा
20 गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे

 

21 गटकार्यात सहभाग वाढवावे
22 गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे
23 हस्ताक्षरात सुधारणा करावी
24 विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा
25 इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे
26 इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे
27 इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे

 

Post a Comment

0 Comments